ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van PEAK4, gevestigd te Helicopterstraat 25D, 1059 CE in Amsterdam, verder te noemen: ‘PEAK4’. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis: 1.1.1 Deelnemer: een natuurlijk persoon die op voorhand door Klant als zodanig is benoemd en deelneemt aan het Programma zoals genoemd in de Overeenkomst; 1.1.2 Klant: de partij waarmee PEAK4 een Overeenkomst is aangegaan of aan wie PEAK4 een Begroting heeft gestuurd; 1.1.3 Begroting: de door PEAK4 aan Klant uitgebrachte Begroting met betrekking tot het Programma; 1.1.4 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PEAK4 en klant met betrekking tot het Programma; 1.1.5 Programma: het door PEAK4 te ontwikkelen, organiseren en uit te voeren Programma als genoemd in de Overeenkomst of Begroting, dat kan bestaan uit projecten, reizen, trainingen en advies; 1.1.6 Kostenoverzicht: de prijsopgave voor de het Programma zoals omschreven in artikel 4. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Begrotingen en Kostenoverzichten uitgebracht door PEAK4 en op alle Overeenkomsten met PEAK4. 1.3 Ingeval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van PEAK4 en eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van PEAK4. De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 2.1 PEAK4 is niet aan een Overeenkomst, mondeling of in schrift, gebonden tot het moment dat PEAK4 deze schriftelijk (inclusief per email) heeft bevestigd of partijen een Overeenkomst hebben ondertekend. 2.2 Aan Begrotingen, voorstellen, Kostenoverzichten en dergelijke gedaan door PEAK4 kunnen door Klant geen rechten worden ontleend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door PEAK4. 2.3 PEAK4 heeft te allen tijde het recht, zonder dat hiervoor toestemming van Klant is vereist, de taken waarop de Overeenkomst betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, met dien verstande dat PEAK4 jegens Klant aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Overeenkomst. 3. PROGRAMMA 3.1 De duur van het Programma is berekend in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en de dag van aankomst als hele dag tellen. 3.2 PEAK4 heeft het recht de tijden in het Programma aan te passen indien er wijzigingen zijn in de dienstregelingen van vervoerders of vertragingen bij vervoerders. PEAK4 is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of schade van Klant ten gevolge van wijzigingen van vertrek- of aankomsttijden. 4. KOSTENOVERZICHT 4.1 Het Kostenoverzicht behelst een prijsopgave. Het bedrag van het Kostenoverzicht is gebaseerd op het 2 geschatte aantal Deelnemers, de prijzen, de wisselkoers, heffingen en belastingen zoals bekend bij PEAK4 ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst of het opstellen van de begroting. 4.2 PEAK4 behoudt zich het recht voor het Kostenoverzicht aan te passen ingeval zich wijzigingen voordoen in wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen en dergelijke. 4.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de volgende kosten niet bij het Kostenoverzicht inbegrepen: • vervoerskosten van en naar de accommodatie op de plaats van vertrek of op de plaats van aankomst (kunnen na beraad worden inbegrepen); • vervoerskosten van en naar de accommodatie op de plaats van aankomst na het officiële einde van de reis; • alle persoonlijke uitgaven van de deelnemers; • (alcoholische) dranken; • kosten voor reisdocumenten; • extra diensten zoals: kledingpakketten, video-opnamen of andere bijzondere wensen. 5. BETALING 5.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na facturatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. 5.2 Indien Klant (onderdelen van) de factuur bestrijdt, zal hij onverwijld het niet bestreden deel voldoen binnen de in het eerste lid bepaalde termijn. 5.3 Ingeval van wanbetaling van Klant, is Klant verplicht alle buitengerechtelijke inningskosten te betalen, die zijn vastgesteld op 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 exclusief BTW. 6. ANNULERING EN WIJZIGINGEN 6.1 Annulering van de Overeenkomst ofwel (een onderdeel van) het Programma door Klant is alleen schriftelijk mogelijk . 6.2 Ingeval Klant de Overeenkomst of het Programma (gedeeltelijk)annuleert, is Klant de kosten verschuldigd die PEAK4 heeft gemaakt tot het moment van annulering en de schade die PEAK4 lijdt ten gevolge van de annulering, maar in elk geval: • 50% van het Kostenoverzicht als de annulering tussen de drie weken en 8 dagen voor de eerste dag van het Programma(onderdeel) plaatsvindt; • 100% van het Kostenoverzicht als de annulering binnen 7 dagen voor de eerste dag van het Programma(onderdeel) plaatsvindt. 6.3 De kosten omvatten, behalve bovenstaand percentage van het Kostenoverzicht ook de uren die (medewerkers van) PEAK4 hebben besteed aan (de voorbereiding van) het Programma. PEAK4 stuurt Klant een factuur voor de in dit artikel genoemde kosten die Klant betaalt binnen de termijn zoals genoemd in artikel 5. 6.4 Voorafgaand aan het Programma, stelt Klant aan PEAK4 een lijst met Deelnemers voor het evenement ter beschikking. Klant heeft het recht Deelnemers te vervangen indien de namen van de nieuwe Deelnemers op zijn laatst zeven dagen voor het Programma schriftelijk worden doorgegeven aan PEAK4. PEAK4 heeft het recht geen nieuwe Deelnemers te accepteren als de door PEAK4 ingeschakelde derde deze wijziging niet accepteert. 6.5 Indien Klant wijzigingen wil aanbrengen aan de Overeenkomst, heeft PEAK4 het recht Klant alle kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op, of het 3 gevolg zijn van deze wijziging van de Overeenkomst. Indien PEAK4 niet instemt met de door Klant voorgestelde wijziging van de Overeenkomst, heeft PEAK4 het recht deze wijziging als een annulering te beschouwen Overeenkomstig artikel 6.2. 6.6 Indien het aantal Deelnemers waarop de begroting en het Kostenoverzicht zijn gebaseerd op verzoek van Klant toeneemt, wordt het Kostenoverzicht overeenkomstig de meerkosten verhoogd. Indien het aantal deelnemers waarop de begroting is gebaseerd op verzoek van Klant afneemt, blijft het Kostenoverzicht ongewijzigd. 6.7 Bij annuleren van een Programma door PEAK4 wordt in overleg met de Klant bepaald wanneer het Programma alsnog gaat plaatsvinden. Eventuele door Klant reeds gemaakte kosten die direct verband houden met het Programma, worden door PEAK4 aan Klant vergoed. 6.8 Zowel PEAK4 als Klant heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst te annuleren: • in geval van surseance van betaling of faillissement van de andere partij; • indien beslag wordt gelegd op de activa van de andere partij; • indien de andere partij haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst stelselmatig niet nakomt. Hieronder valt in elk geval het achterwege blijven van betaling van opeisbare facturen. 6.9 PEAK4 heeft te allen tijde het recht de onderdelen van het Programma, zoals overeengekomen accommodatie, wijze van vervoer, reisschema’s, activiteiten en dergelijke te wijzigen of te vervangen. 7. OVERMACHT 7.1 Ingeval van overmacht heeft PEAK4 het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder Klant of een derde enige vergoeding verschuldigd te zijn, dit ter beoordeling van PEAK4. 7.2 Overmacht omvat: elke omstandigheid buiten de invloedssfeer van PEAK4 of elke omstandigheid die niet redelijkerwijs kan worden voorzien door PEAK4 en waardoor PEAK4 tijdelijk of permanent verhinderd is zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: oorlog, dreiging van oorlog, terroristische aanslagen of dreiging daarvan, opstanden of andere schendingen van de openbare orde, brand, natuurrampen, stakingen, beperkende overheidsmaatregelen, evenals het geheel of gedeeltelijk tekortschieten van derden in het leveren van goederen of diensten. 8. AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Onverminderd de bepalingen van de Overeenkomst gelden de volgende uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid aan de kant van PEAK4. 8.2 PEAK4 is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Klant, Deelnemers aan een Programma of derden ten gevolge van een tekortkoming, onrechtmatige daad of andere gebeurtenis, tenzij de schade rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan grove nalatigheid of opzet aan de kant van PEAK4. 8.3 PEAK4 is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verschaft door Klant. 8.4 Uitsluitend schade met betrekking tot welke Klant onomstotelijk heeft bewezen dat deze te wijten is aan een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor PEAK4 aansprakelijk kan worden gesteld, komt in aanmerking voor vergoeding. In dat geval wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het Kostenoverzicht zoals gespecificeerd in de 4 Overeenkomst. PEAK4 is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag dat wordt uitbetaald onder zijn (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. 8.5 Klant is aansprakelijk jegens PEAK4 voor mogelijke schade die PEAK4 lijdt in (verband met) de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van een doen of nalaten van Klant of van een onveilige omstandigheid binnen de organisatie van Klant. 8.6 De dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in dienst van PEAK4 dan wel tot personen die door PEAK4 zijn aangesteld voor de uitvoering van het Programma. 9. INTELLECTUELE EIGENDOM 9.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door PEAK4 ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft PEAK4 houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Klant verkrijgt slechts een nietoverdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Klant verstrekt zijn. Elk ander gebruik van deze rechten, bijvoorbeeld het opslaan, reproduceren, vermenigvuldigen of wijzigen van de bewuste informatie, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van PEAK4. 10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 10.1 PEAK4 en Klant zijn zich bewust van het feit dat gedurende de voorbereiding en uitvoering van deze Overeenkomst en gedurende het Programma zelf, mondeling of schriftelijk vertrouwelijke informatie kan worden uitgewisseld met betrekking tot de andere partij, diens medewerkers, Deelnemers en (verbonden) bedrijven. Deze informatie omvat onder andere: • niet-openbare technische informatie of bedrijfsgegevens van PEAK4 en Klant, zoals informatie op het gebied van knowhow, technieken, onderzoek en ontwikkeling, producten en diensten, financiën, klanten of marketingplannen; • andere informatie van PEAK4 of Klant die mondeling of schriftelijk wordt aangemerkt als ‘Vertrouwelijk’; één en ander behoudens voor zover deze informatie door de andere Partij of anderszins reeds in het publieke domein is gebracht. 10.2 PEAK4 en Klant zullen te allen tijde vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle in het eerste lid bedoelde vertrouwelijke informatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 11. VERPLICHTINGEN VAN KLANT 11.1 Klant en Deelnemers zijn verplicht alle instructies met betrekking tot het Programma van PEAK4 en van de door PEAK4 ingeschakelde derden op te volgen, zowel voorafgaand aan als gedurende het Programma. 11.2 PEAK4 heeft het recht, geheel ter beoordeling van PEAK4, om een Deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt uit te sluiten van verdere deelname aan het Programma. Alle op de uitsluiting betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van Klant. 11.3 Klant draagt zorg voor adequate verzekering met volledige dekking voor alle Deelnemers. 11.4 Klant draagt ervoor zorg dat de Deelnemers in het bezit zijn van de vereiste – geldige – (reis)documenten. 12. GESCHILLEN 5 12.1 Alle Overeenkomsten tussen PEAK4 en Klant worden beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht. 12.2 Eventuele geschillen worden in eerste instantie uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.